Стручни тимови

Тимови 2020/2021.

Тим за обезбеђивање квалитета и рада школе

Бошко Милојевић *

Нада Цветковић

Дарко Зубовић

Мирјана Столић

Миле Сребро

Жељко Мирковић

Дарко Мачкић

 

Тим за самовредновање

Драгана Такач

Нада Цветковић *

Милица Савић

Емина Весић

Мирјана Радисављевић

Жељко Мирковић

Снежана Црногорац

 

Руководиоци стручних већа

Стручно веће наставника разредне наставе: Слађана Маљковић

Стручно веће наставника друштвених наука: Марија Хома

Стручно веће наставника природних наука: Мирјана Дејановић

Стручно веће наставника за естетско, физичко и музичко васпитање: Ивана Керкез

 

Тим за професионалну оријентацију

Славица Васиљевић

Зорка Вудраговић

Снежана Коцић

Радинка Шљукић*

Марија Хома

Соња Ајдиновић

Нада Цветковић

 

Тим за инклузију

Мирјана Дујмовић

Верица Миљковић

Јелица Рајковић

Александар Королија*

Ивана Керкез

Далиборка Јовановић

Нада Цветковић

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Зорка Вудраговић *

Дијана Кнежевић

Љиљана Ковачевић

Славица Васиљевић

Љубица Милојевић

Мирјана Дујмовић

Драго Гаврић

 

Тим за стручно усавршавање

Славица Пејановић *

Слађана Маљковић

Марија Хома

Радинка Шљукић

 

Ђачки парламент

Теодора Ђорђевић *

Далиборка Јовановић

Дијана Кнежевић

Дарко Зубовић

Нела Родић

 

Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништво

Снежана Коцић *

Мирјана Дејановић

Паулина Томић

Љиљана Летиловић

Теодора Ђорђевић

Славица Васић Илић

 

Комисија за екскурзије и излете

Соња Ајдиновић*

Дарко Зубовић

Марија Хома

Слађана Маљковић

 

Тим за пројекте

именује директор по избору пројекта

 

Сајт школе

Слађана Јојић Ковачевић

Славица Пејановић

 

Руководиоци разредних већа

  1. разред: Драгана Такач
  2. разред: Мирјана Радисављевић
  3. разред: Љиљана Летиловић
  4. разред: Александар Королија
  5. разред: Нела Родић
  6. разред: Теодора Ђорђевић
  7. разред: Снежана Коцић
  8. разред: Славица Васиљевић

Стручни актив за развојно планирање

Бошко Милојевић *

Драгана Такач

Ивана Керкез

Радинка Шљукић

Љиљана Ковачевић

Паулина Драган Томић

 

Стручни актив за развој школског програма

Верица Миљковић*

Марија Хома

Славица Васић Илић

Љиљана Летиловић

Нада Цветковић

Соња Ајдиновић

Педагошки колегијум

Бошко Милојевић- директор школе

Нада Цветковић- педагог школе

Слађана Маљковић- руководилац стручног већа за разредну наставу

Марија Хома- руководилац стручног већа друштвених наука

Ивана Керкез- руководилац стручног већа за естетско, физичко и музичко васпитање

Мирјана Дејановић- руководилац стручног већа природне групе предмета

Драгана Такач- први разред

Мирјана Радисављевић- други разред

Љиљана Летиловић- трећи разред

Александар Королија- четврти разред

Нела Родић- пети разред

Теодора Ђорђевић- шести разред

Снежана Коцић- седми разред

Славица Васиљевић- осми разред

 

Школски одбор

Милан Савић-локална самоуправа-председник

Душан Лукић- локална самоуправа

Драгомир Ашћерић- локална самоуправа

Дарко Мачкић- Савет родитеља

Данијела Богдановић- Савет родитеља

Миле Сребро- Савет родитеља

Мирјана Столић- Наставничко веће

Мирјана Дујмовић- Наставничко веће

Ивана Керкез – Наставничко веће